CEDC, największy producent wódki na świecie, spółka notowana na giełdzie Nasdaq i GPW, ogłosiła wyniki za rok 2010. Przychody netto ze sprzedaży za dwanaście miesięcy kończących się 31 grudnia 2010 r. wyniosły 711,5 mln USD w porównaniu z 689,4 mln USD zaraportowanymi w tym samym okresie w roku 2009. Przychody netto ze sprzedaży za IV kwartał 2010 r. wyniosły 228,4 mln USD w porównaniu z  255,2 mln USD zaraportowanymi w tym samym okresie w roku 2009.

CEDC ogłosiła, że zgodnie ze standardami U.S. GAAP strata netto z działalności kontynuowanej za rok obrotowy 2010 r. wyniosła 92,9 mln USD, czyli 1,32 USD rozwodnionej straty netto na jedną akcję zwykłą, w porównaniu z zyskiem netto wynoszącym 72,7 mln USD, czyli 1,35 USD rozwodnionego zysku netto na jedną akcję zwykłą w tym samym okresie w roku 2009. Po wyeliminowaniu czynników jednorazowych, CEDC ogłosiła, że porównywalny zysk netto z działalności kontynuowanej za rok obrotowy 2010 wyniósł 38,7 mln USD, czyli 0,55 USD rozwodnionego zysku netto na jedną akcję zwykłą, w porównaniu z 118,9 mln USD, czyli 2,20 USD rozwodnionego zysku netto na jedną akcję zwykłą w tym samym okresie w roku 2009. Liczba rozwodnionych akcji, która posłużyła do wyliczenia zysku netto na jedną akcję zwykłą za rok obrotowy 2010, wynosiła 70,3 mln, a za rok obrotowy 2009 wynosiła 54 mln.

Zgodnie ze standardami U.S. GAAP strata netto z działalności kontynuowanej w IV kwartale 2010 r. wyniosła 103,2 mln USD, czyli 1,46 USD rozwodnionej straty netto na jedną akcję zwykłą, w porównaniu ze stratą netto wynoszącą 95,3 mln USD, czyli 1,51 USD rozwodnionej straty netto na jedną akcję zwykłą za ten sam okres w roku 2009. Po wyeliminowaniu czynników jednorazowych, CEDC ogłosiła, że porównywalny zysk netto za IV kwartał 2010 r. wyniósł 12,2 mln USD, czyli 0,17 USD rozwodnionego zysku netto na jedną akcję zwykłą, w porównaniu z 70,6 mln USD, czyli 1,12 USD rozwodnionego zysku netto na jedną akcję zwykłą, w tym samym okresie w roku 2009.

Spółka ogłosiła prognozę przychodów netto ze sprzedaży na rok 2011 na poziomie 880 - 1.080 mln USD oraz roczną prognozę rozwodnionego porównywalnego zysku netto na jedną akcję na poziomie 1,05 - 1,25 USD. Niniejsza prognoza uwzględnia wpływ konsolidacji Grupy Whitehall, wynikającej z nabycia pozostałego udziału w dniu 7 lutego 2011 r. Niniejsza prognoza uwzględnia również przewidywania dotyczące kursów wymiany walut bazujące na obecnych kursach wymiany walut. Liczba rozwodnionych akcji, która posłużyła do wyliczenia zysku netto na jedną akcję zwykłą za rok obrotowy 2011 wynosiła 71,5 mln.

- W IV kwartale 2010 r. stanęliśmy w obliczu wielu kluczowych wyzwań i decyzji strategicznych na naszych głównych rynkach. W Polsce zrealizowaliśmy nasze największe do tej pory, wprowadzenie nowego produktu na rynek – Żubrówki Białej – które było i nadal jest ogromnym sukcesem, jednak wpłynęło na zyskowność w IV kwartale 2010 r. W trakcie IV kwartału 2010 r. podjęliśmy także decyzję o zwiększeniu inwestycji w nasze podstawowe marki, aby rozpocząć odwrócenie spadku udziału rynkowego z ostatnich dwóch lat. Z dużym  zadowoleniem odnotowaliśmy wzrost naszego udziału rynkowego z 20,2% w listopadzie 2010 r. do 25,2% w styczniu 2011 r. W Rosji, w listopadzie 2010 r. musieliśmy się zmierzyć z trudnościami w zakresie produkcji, co uniemożliwiło zaspokojenie znaczącej części potrzeb produkcyjnych przez około dwa tygodnie w okresie szczytu sprzedażowego. W grudniu 2010 r. udało się nam odrobić dużą część utraconych przychodów, co odbyło się jednak kosztem marży brutto, dodatkowych kosztów logistycznych oraz kosztów nadgodzin i w rezultacie znacząco zmniejszyło zyskowność w IV kwartale 2010 r. – mówi William Carey, Prezes CEDC.

- Mimo, że rozczarowujący rok 2010 przyniósł wiele nieplanowanych zdarzeń, które miały istotny wpływ na ogólną zyskowność CEDC, z zadowoleniem odnotowaliśmy fakt wzrostu udziałów rynkowych na naszych kluczowych rynkach, zwłaszcza w Polsce – dodaje William Carey.

Złożone dzisiaj przez CEDC sprawozdanie finansowe na Formularzu 10K za rok obrotowy 2010 podaje szczegółowe wyniki spółki w tym zakresie.

- W listopadzie 2010 r. solidnie przeanalizowaliśmy naszą pozycję na głównych rynkach i uważamy, że znacząca poprawa przychodów będzie wymagała zwiększenia inwestycji w podstawowe marki, co znalazło odzwierciedlenie w prognozie CEDC na rok 2011. Zdajemy sobie sprawę, że wzrost inwestycji ma wpływ na naszą ogólną rentowność w krótkim okresie, jednak naszym zdaniem długoterminowa wartość marek oraz wzrost przychodów są nadrzędnym celem biznesowym. Model biznesowy CEDC jest zbudowany na silnych aktywach produkcyjnych i sprzedażowych, które charakteryzują się dużą zdolnością do generowania wzrostu ilościowego poprzez stałe koszty infrastruktury, tym samym umożliwiając uzyskanie znaczącej dźwigni operacyjnej – komentuje Prezes CEDC.

- Dodatkowe wydatki inwestycyjne CEDC w Polsce w grudniu 2010 r. wygenerowały wzrost udziału rynkowego o około dwa punkty procentowe z 20,2% do 22,2%, a w styczniu 2011 r. wzrósł on do 25,2%. Ten wzrost udziału rynkowego w dużej części wynikał z wprowadzenia do sprzedaży w listopadzie 2010 r. Żubrówki Białej, która przerosła nasze oczekiwania i uzyskała 3,6% udziału rynkowego w styczniu 2011 r. W Rosji, nawet przy trudnościach produkcyjnych w  listopadzie 2010 r., osiągnęliśmy 8-procentowy wzrost ilościowy w IV kwartale 2010 r. i podnieśliśmy nasz udział na stabilnym rynku, co w części można przypisać dodatkowym inwestycjom w marki poczynionym w grudniu 2010 r. – mówi William Carey.

- Na głównych rynkach całkowite bazowe koszty operacyjne CEDC, wliczając w to koszty sprzedanych towarów, są w naszym biznesie relatywnie stabilne, za wyjątkiem wyższych cen spirytusu spowodowanych globalnym wzrostem cen zboża. Wyższe ceny spirytusu miały wpływ nie tylko na koszt sprzedanych towarów w końcu 2010 r., ale także odbiły się na naszej prognozie na rok 2011, która uwzględnia aktualne ceny rynkowe spirytusu. Obecna cena spirytusu jest o około 35% wyższa od jego przeciętnej ceny z 2010 r., co daje wzrost kosztów w 2011 r. o około 15 mln USD w porównaniu z 2010 r. – stwierdza William Carey.

CEDC ogłosiła informację o zysku netto, o rozwodnionym zysku netto na akcję oraz operacyjnym zysku w oparciu o standardy GAAP i o wskaźnik, który nie jest zgodny ze standardami GAAP, a który polega na doprowadzeniu do porównywalności poprzez eliminację czynników o charakterze jednorazowym, który w niniejszym raporcie pojawia się jako porównywalny rozwodniony zysk netto na akcję oraz porównywalny zysk operacyjny. CEDC uważa, iż przedstawienie wyników finansowych doprowadzonych do porównywalności poprzez eliminację czynników jednorazowych, w załączonym uzgodnieniu, dostarczy inwestorom istotnych informacji oraz alternatywną prezentację umożliwiającą właściwe zrozumienie kluczowych wyników operacyjnych oraz trendów. CEDC przedstawia możliwe do porównania wyniki i prognozy, aby umożliwić inwestorom lepszy wgląd do zasadniczych trendów biznesowych, wynikających z dotychczasowej działalności. Sporządzone przez CEDC obliczenia wspomnianych wskaźników mogą nie pokrywać się ze wskaźnikami o tej samej nazwie wykorzystywanymi przez inne spółki. Wskaźniki te nie zostały zaprezentowane jako alternatywa dla zysku netto obliczonego wg standardów GAAP i w związku z tym nie należy przywiązywać do nich nadmiernej wagi. Uzgodnienie wyników zgodnych z powszechnie przyjętymi w Stanach Zjednoczonych zasadami rachunkowości, które są określane mianem „GAAP”,  a wcześniej używanymi standardami rachunkowości, znajduje się w tabeli „Niezbadane Uzgodnienie Wyników Według Wcześniej Stosowanych Standardów Rachunkowości”, w załączeniu do opublikowanego raportu.

W celu uzgodnienia porównywalnego zysku netto do zysku netto zaraportowanego zgodnie z powszechnie przyjętymi w Stanach Zjednoczonych zasadami rachunkowości, które są określane mianem GAAP, proszę odwołać się do sekcji „Niezbadane Uzgodnienie Wyników Według Wcześniej Stosowanych Standardów Rachunkowości”, znajdującej w załączeniu do raportu.

Niniejsza informacja zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości w rozumieniu amerykańskiej ustawy z roku 1995 Private Securities Litigation Reform Act, włączając to m.in. stwierdzenia dotyczące przewidywanej sprzedaży i prognoz wyników, przewidywanych marż zysku oraz kursów wymiany walut, a także przewidywań względem przyszłych wydatków i kosztów towarów włączając w to ceny spirytusu. Stwierdzenia dotyczące przyszłości bazują na znajomości faktów przez Spółkę do dnia raportu i obejmują znane i nieznane czynniki ryzyka, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki i osiągnięcia CEDC będą w istotny sposób różnić się od wyników i osiągnięć wyrażonych lub wynikających ze stwierdzeń dotyczących przyszłości.

Ostrzega się inwestorów, że stwierdzenia dotyczące przyszłości nie stanowią gwarancji przyszłych wyników, zaś zmiany po dniu raportu mogą mieć znaczący wpływ na jakiekolwiek stwierdzenia dotyczące przyszłości, jakie są składane, w związku z tym nie można na nich nadmiernie polegać. Zwraca się uwagę inwestorów na raport na Formularzu 10-K za rok podatkowy zakończony w dniu 31 grudnia 2010 r., który jest złożony zasadniczo jednocześnie z raportem bieżącym, oraz na pełną dyskusję wyników i nieprzewidywalnych czynników  w nim zawartych (włączając w to oświadczenia zawarte w części „Ust. 1 A Ryzyka Dotyczące Naszej Działalności”), na stwierdzenia dotyczące przyszłości oraz na Omówienie i Analizę Sytuacji Finansowej przez Zarząd oraz Wyniki Operacji tam zwartych oraz na podobne oświadczenia zawarte w innych dokumentach złożonych przez CEDC w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (ang. Securities and Exchange Commission) i na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.