P.R.E.S.C.O. GROUP, jeden z wiodących podmiotów działających na rynku obrotu wierzytelnościami detalicznymi w Polsce, wypracowało w I kwartale 2014 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 19,28 mln zł oraz 1,99 mln zł zysku z działalności operacyjnej. Przed rokiem było to odpowiednio 22,39 mln zł i 2,76 mln zł. Po pierwszych trzech miesiącach 2014 grupa odnotowała zysk netto w wysokości 102 tys. zł, zaś EBITDA za ten okres wyniosła 2,20 mln zł. Ponadto, P.R.E.S.C.O. w I kwartale br. nabyło w Polsce portfele wierzytelności o wartości nominalnej 15,58 mln zł, a w Rosji rozpoczęło windykację spraw z pierwszego pakietu nabytego jeszcze pod koniec ubiegłego roku. Jednocześnie, grupa kontynuowała wprowadzanie zmian w modelu operacyjnym dotyczących windykacji polubownej i udzieliła pierwszych pożyczek restrukturyzacyjnych poprzez spółkę Debet Partner.

W I kwartale 2014 r. P.R.E.S.C.O. podpisało umowę z lokalnym serwiserem w Rosji. Na jej mocy do windykacji na zlecenie przekazany został pierwszy portfel wierzytelności bankowych na tamtejszym rynku, jaki grupa nabyła w grudniu zeszłego roku za cenę 26,03 mln rubli, czyli 2,41 mln zł.  Wartość nominalna tego pakietu wynosi 826,24 mln rubli, tj. 76,64 mln zł.

- Według Banku Centralnego Federacji Rosyjskiej na koniec marca 2014 r. liczba przeterminowanych wierzytelności w Rosji wzrosła o ok. 13% r/r. To pokazuje, jak perspektywiczny jest ten rynek. Kontynuujemy więc działania zmierzające do dalszych inwestycji w tym kraju. Obecnie analizujemy skuteczność windykacji realizowanej przez lokalnego serwisera i równolegle prowadzimy też rozmowy dotyczące kolejnych umów serwisowych. Ponadto, rozpoczęliśmy analizę opłacalności uruchomienia własnych struktur operacyjnych na rynku rosyjskim ­– mówi Wojciech Andrzejewski, wiceprezes P.R.E.S.C.O. GROUP.

W związku z obserwowanym w latach 2012-2013 spadkiem skuteczności egzekucji komorniczej I kwartał 2014 roku był podporządkowany wprowadzeniu nowych narzędzi i zasad współpracy z osobami zadłużonymi w celu maksymalizacji odzysków jeszcze na etapie windykacji polubownej. Kluczowym instrumentem wspierającym ugodowe metody postępowania z dłużnikami jest spółka Debet Partner, działająca w obszarze consumer finance. Z początkiem marca rozpoczęła ona udzielanie pożyczek restrukturyzacyjnych osobom z bazy P.R.E.S.C.O.

- Pierwsze tygodnie działania Debet Partner pokazują, że jest duże zainteresowanie ofertą tej spółki. Do czasu publikacji raportu udzieliliśmy już kilkudziesięciu pożyczek na spłatę zadłużenia. Szczególną popularnością cieszą się one wśród osób posiadających dług o wyższym nominale. Oczekujemy, że w wyniku wprowadzonych zmian mających na celu zwiększenie efektywności windykacji polubownej minimum 50% odzysków pochodzić będzie z działań prowadzonych przez wewnętrzne struktury spółki. Do tej pory stanowiły one ok. 30% wpływów – wyjaśnia wiceprezes P.R.E.S.C.O. GROUP.

­­Od stycznia do marca 2014 r. P.R.E.S.C.O. nabyło kilka pakietów o łącznej wartości nominalnej 15,58 mln zł za kwotę 1,97 mln zł. Na koniec I kwartału spółka prowadziła blisko 1,09 mln spraw o wartości nominalnej prawie 1,60 mld zł.

- Choć dysponujemy znaczącymi środkami własnymi i dostępem do finansowania zewnętrznego, decydujemy się nabywać pakiety, które naszym zdaniem mają potencjał do wypracowania satysfakcjonujących odzysków. W I kwartale tego roku konsekwentnie skupialiśmy się więc na okazjach inwestycyjnych gwarantujących godziwe stopy zwrotu, czego efektem było nabycie trzech nowych pakietów - mówi Wojciech Andrzejewski. - Jeszcze w latach 2011 i 2012 zabezpieczyliśmy portfel, który stanowi dla nas solidne źródło przychodów w perspektywie kolejnych kilkunastu miesięcy. Zauważamy, że ceny transakcyjne oferowane za pakiety w Polsce powoli się urealniają, ale nadal wyczekujemy właściwego momentu na powrót do bardziej aktywnej polityki inwestycyjnej. Dlatego też równolegle koncentrujemy się na rozwoju innych naszych projektów w celu dywersyfikacji źródeł przychodów w kolejnych kwartałach – dodaje wiceprezes P.R.E.S.C.O. GROUP.